Polityka prywatno艣ci.

Zasady poufno艣ci w witrynie "http://www.k2bots.ai/" ("Witryna")

Niniejsze Zasady poufno艣ci maj膮 zastosowanie do聽niniejszej Witryny. Opuszczaj膮c t臋聽Witryn臋, przeczytaj zasady poufno艣ci dotycz膮ce innych odwiedzanych stron. Je艣li nie zgadzasz si臋 z聽przedstawionymi tu聽Zasadami poufno艣ci, nie korzystaj z聽tej Witryny.

Otwieranie i聽przegl膮danie witryny jest r贸wnoznaczne z聽zaakceptowaniem zasad poufno艣ci. Zbierane automatycznie informacje nie maj膮 charakteru danych osobowych.

Firma Agencja聽K2聽sp.聽z聽o.o. dba o聽ochron臋 prywatno艣ci os贸b odwiedzaj膮cych jej witryn臋 internetow膮. Firma mo偶e przekazywa膰 zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotycz膮ce klient贸w, sprzeda偶y, liczby odwiedzin oraz inne informacje zwi膮zane z t膮 witryn膮, po聽ich anonimizacji, kt贸ra uniemo偶liwia identyfikacj臋 u偶ytkownik贸w.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych u偶ytkownik贸w serwisu jest Sp贸艂ka Agencja聽K2聽sp.聽z聽o.o. z siedzib膮 w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 44A, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS 0000755924, NIP 521-363-77-93.

Dane kontaktowe:
Agencja聽K2聽sp.聽z聽o.o.
ul. Domaniewska 44A,
02-672 Warszawa,
e鈥憁ail: biuro@k2.pl

2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych w Sp贸艂ce jest Magdalena Pawlik.

Dane kontaktowe:
tel: + 48 22 343 06 72
e鈥憁ail: iod@k2.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych u偶ytkownik贸w serwisu jest niezb臋dne w聽celach podj臋cia dzia艂a艅 na聽偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮 przed zawarciem umowy, jak r贸wnie偶 do聽p贸藕niejszego wykonania umowy, a聽w聽szczeg贸lno艣ci: odpowiadania na聽pytania u偶ytkownik贸w serwisu, spe艂niania pro艣by u偶ytkownika, kontaktu z聽u偶ytkownikiem lub zarz膮dzania interaktywnymi programami dla klient贸w.

4. W przypadku wyra偶enia przez u偶ytkownika zgody na聽otrzymywanie informacji handlowych, dane osobowej u偶ytkownik贸w b臋d膮 przetwarzane r贸wnie偶 w聽celu przesy艂ania tych偶e informacji.

5. Po聽z艂o偶eniu przez u偶ytkownika zam贸wienia na聽okre艣lony produkt, us艂ug臋 lub przes艂aniu okre艣lonej zawarto艣ci do聽tej witryny Administrator danych osobowych mo偶e skontaktowa膰 si臋 z聽dan膮 osob膮 w聽celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do聽pe艂nej obs艂ugi zam贸wienia lub pro艣by. W聽tym celu mo偶e zachodzi膰 potrzeba zapytania o聽dane osobowe u偶ytkownik贸w takie jak: imi臋 i聽nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i聽numer telefonu u偶ytkownika.

6. Nast臋puj膮ce kategorie odbiorc贸w mog膮 uzyska膰 dost臋p do聽danych osobowych: upowa偶nieni pracownicy i聽przedstawiciele administratora i聽podmioty przetwarzaj膮ce dane osobowe na podstawie um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Sp贸艂ka nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do聽pa艅stwa trzeciego ani do聽organizacji mi臋dzynarodowej.

8. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w聽okresie, w聽jakim jest to聽niezb臋dne dla cel贸w przedstawionych powy偶ej, jednak偶e nie d艂u偶ej ni偶 5聽lat od聽dnia zako艅czenia dzia艂a艅 na聽偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Po聽up艂ywie wskazanego okresu dane osobowe zostan膮 trwale usuni臋te. Administrator danych mo偶e jednak zachowa膰 ograniczon膮 cz臋艣膰 moich danych osobowych w聽celu wykazania zgodno艣ci z聽przepisami.

9. Podmioty danych osobowych maj膮 prawo do:
a) 偶膮dania dost臋pu do聽Danych osobowych; osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest uprawniona do聽uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane s膮聽dane osobowe jej dotycz膮ce, a聽je艣li ma聽to聽miejsce, jest uprawniona do聽uzyskania dost臋pu do聽nich. Administrator dostarczy u偶ytkownikom serwisu na聽ich 偶膮danie kopi臋 Danych osobowych podlegaj膮cych przetwarzaniu. Za聽wszelkie kolejne kopie, o聽kt贸re zwr贸c膮 si臋 u偶ytkownicy serwisu, Administrator mo偶e pobra膰 op艂at臋 w聽rozs膮dnej wysoko艣ci wynikaj膮cej z聽koszt贸w administracyjnych,
b) sprostowania Danych osobowych; u偶ytkownicy serwisu maj膮 prawo do聽sprostowania Danych osobowych, kt贸re ich dotycz膮, a聽kt贸re s膮聽nieprawid艂owe. Z聽uwzgl臋dnieniem cel贸w przetwarzania, u偶ytkownicy serwisu maj膮 prawo 偶膮dania uzupe艂nienia niekompletnych Danych osobowych, w聽tym poprzez przedstawienie dodatkowego o艣wiadczenia,
c) usuni臋cia Danych osobowych ("prawo do聽bycia zapomnianym"); u偶ytkownicy serwisu maj膮 prawo 偶膮dania, o聽ile zachodz膮 okoliczno艣ci przewidziane prawem, niezw艂ocznego usuni臋cia dotycz膮cych ich Danych osobowych, a聽Administrator ma聽obowi膮zek bez zb臋dnej zw艂oki usun膮膰 takie Dane osobowe,
d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w聽takim przypadku, Administrator wska偶e na聽偶膮danie u偶ytkownika serwisu takie Dane osobowe, a聽ich przetwarzanie mo偶e zosta膰 ograniczone tylko i聽wy艂膮cznie do聽okre艣lonych cel贸w,
e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami u偶ytkownicy serwisu maj膮 prawo otrzyma膰 w聽ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie, nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotycz膮ce, przetwarzane przez Administratora oraz maj膮 prawo przes艂a膰 te Dane osobowe innemu podmiotowi,
f) sprzeciwu; w pewnych okoliczno艣ciach u偶ytkownicy serwisu maj膮 prawo w聽dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw -聽z聽przyczyn zwi膮zanych ze聽szczeg贸ln膮 sytuacj膮 u偶ytkownik贸w serwisu -聽wobec przetwarzania dotycz膮cych Danych osobowych u偶ytkownik贸w serwisu, a聽na聽Administratora mo偶e ci膮偶y膰 obowi膮zek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
g) wycofania udzielonej zgody w聽dowolnym momencie
Wszelkie prawa mog膮 by膰 egzekwowane przez u偶ytkownik贸w serwisu za聽pomoc膮 wiadomo艣ci wys艂anej na聽adres Administratora danych osobowych lub na聽adres e鈥憁ail Inspektora Ochrony Danych.

10. Ponadto, je偶eli uznam, 偶e moje dane osobowe s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe gromadzone w聽wy偶ej wymienionych celach nie b臋d膮 wykorzystywane, jako podstawa do聽podj臋cia zautomatyzowanych decyzji.

12. Administrator oraz podmioty przetwarzaj膮ce dane zapewni膮 odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i聽proceduralne 艣rodki ochrony danych, odpowiadaj膮ce standardom rynkowym w聽celu ochrony i聽zapewnienia poufno艣ci, poprawno艣ci i聽dost臋pno艣ci przetwarzanych danych osobowych, jak r贸wnie偶 ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dost臋pem do聽danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpiecze艅stwa danych osobowych.

13. Dane osobowe mog膮 zosta膰 ujawnione w艂a艣ciwym organom, upowa偶nionym zgodnie z聽obowi膮zuj膮cym prawem.

Identyfikacja u偶ytkownik贸w witryny

I. Serwis nie zbiera w聽spos贸b automatyczny 偶adnych informacji, z聽wyj膮tkiem informacji zawartych w聽plikach cookies.

II. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi膮 dane informatyczne, w聽szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i聽przeznaczone s膮聽do聽korzystania ze聽stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z聽kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na聽urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

III. Podmiotem zamieszczaj膮cym na聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do聽nich dost臋p jest operator Serwisu K2聽Media聽S.A. z聽siedzib膮 w聽Warszawie 02-672, ul.聽Domaniewska聽44A.

IV. Pliki cookies wykorzystywane s膮聽w聽celu:
a) dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do聽preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze聽stron internetowych; w聽szczeg贸lno艣ci pliki te聽pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika Serwisu i聽odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do聽jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w聽jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze聽stron internetowych, co聽umo偶liwia ulepszanie ich struktury i聽zawarto艣ci;
c) utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po聽zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na聽ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i聽has艂a;

V. W ramach Serwisu stosowane s膮聽dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮聽plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮聽w聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do聽czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮聽w聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w聽parametrach plik贸w cookies lub do聽czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

VI. W ramach Serwisu stosowane s膮聽nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:
a) 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z聽us艂ug dost臋pnych w聽ramach Serwisu, np.聽uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w聽ramach Serwisu;
b) pliki cookies s艂u偶膮ce do聽zapewnienia bezpiecze艅stwa, np.聽wykorzystywane do聽wykrywania nadu偶y膰 w聽zakresie uwierzytelniania w聽ramach Serwisu;
c) 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o聽sposobie korzystania ze聽tron internetowych Serwisu;
d) 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i聽personalizacj臋 interfejsu U偶ytkownika, np.聽w聽zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z聽kt贸rego pochodzi U偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.
e) 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie U偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do聽ich zainteresowa艅.

VII. W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies. Ustawienia te聽mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w聽taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies w聽ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o聽ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w聽urz膮dzeniu U偶ytkownika Serwisu. Szczeg贸艂owe informacje o聽mo偶liwo艣ci i聽sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮聽w聽ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

VIII. Operator Serwisu informuje, 偶e聽ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na聽stronach internetowych Serwisu.

IX. Pliki cookies zamieszczane w聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i聽wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z聽operatorem Serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w.

Zmiany

Powy偶sze zasady poufno艣ci mog膮 by膰 zmienione w聽dowolnej chwili. Firma Agencja聽K2聽sp.聽z聽o.o. mo偶e zmienia膰, modyfikowa膰 lub wycofywa膰 zawarto艣膰 stron oraz dost臋p do聽tej witryny bez uprzedzenia.

08.01.2019.
Chcesz dostawa膰 informacje o nowych wpisach? Zostaw sw贸j adres e-mail.